Bytbil Kundservice

Vad behöver du hjälp med?

Allmänna villkor för annonsering på bytbil.com

Dessa villkor gäller för fordonshandlare som annonserar objekt på bytbil.com, en tjänst som tillhandahålls av Byt Bil Nordic AB, org nr 556560-­‐3619 (”Bytbil”). Genom att använda Bytbils annonseringstjänst godkänner annonsören dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Fordonshandlare som annonserar på bytbil.com kallas nedan för ”Annonsör”. 

1. Annonsörskrav
För att få annonsera sina objekt på bytbil.com ska Annonsören uppfylla följande villkor:

 • Annonsören ska vara ett företag som är aktivt och registrerat i Sverige.
 • Företagets primära verksamhet ska vara handel med motorfordon. Med motorfordon avses här personbil, transportbil, motorcykel, moped, ATV, husvagn, husbil, snöskoter eller släpfordon.
 • Företaget ska vara registrerat för F-­‐skatt och moms.
 • Företaget ska ha ett publikt telefonnummer samt publik adress.

2. Publicering av annonser
Publicering av annonser sker genom att Bytbil ger Annonsören tillgång till att publicera och ta bort sina fordonsannonser direkt via Bytbils administrationssystem eller genom import från något av de säljstödsystem som Bytbil har etablerade importlösningar för.

Fordon som annonseras på bytbil.com måste uppfylla följande kriterier:

 • Fordonet ska vara en personbil, transportbil, motorcykel, moped, ATV, husvagn, husbil, snöskoter eller ett släpfordon.
 • Registreringsnumret som anges i annonsen ska avse det fordon som annonseras.
 • Fordonet ska finnas tillgängligt för provkörning i Sverige.
 • Fordonet ska presenteras med korrekt försäljningspris, i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Det är inte tillåtet att annonsera leasingavgift eller avbetalningsavgift som försäljningspris, sådana uppgifter får istället anges i annonstexten.
 • Fordonet som annonseras ska vara till salu. Sålda eller reserverade fordon får inte annonseras.

Bilder som publiceras i en annons måste uppfylla följande kriterier: 

 • Bilder ska föreställa objektet som annonsen avser.
 • Bilder får inte innehålla logotyper eller text som tillagts genom redigering.
 • Bilder får inte innehålla ramar eller andra grafiska effekter som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. 
 • Om bilder innehåller vattenstämplar ska dessa endast bestå av företagsnamn i ren text (ej logotyper, adresser till hemsidor eller liknande). 

3. Rättigheter till publicerat material

Genom att Annonsören lägger upp annonser och annat material, såsom bilder, filmer och texter (annonser och annat material benämns gemensamt ”Materialet”) på bytbil.com ger Annonsören Bytbil en oinskränkt rätt att fritt förfoga över Materialet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten, oavsett mediekanal, och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Bytbil får även använda Materialet i marknadsföringssyfte. Bytbils rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Annonsören efterger alla krav på ersättning från Bytbil för Bytbils användning av Materialet. 

4. Annonsörens ansvar för innehållet i annonser

Annonsören ansvarar för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören garanterar att innehållet i annonsen är lagligt i varje avseende, att annonsen inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed.

Bytbil har rätt att inte publicera eller ta bort en annons som anses bryta mot dessa villkor. Om Annonsören bryter mot dessa villkor har Bytbil också rätt att efter påtalande av detta avbryta publicering av Annonsörens samtliga annonser.

Annonsören är skyldig att ersätta skada som Bytbil orsakas genom att Annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt agerat vårdslöst.

Bytbil är skyldigt att snarast underrätta Annonsören om krav som riktas mot Bytbil med anledning av en annons.

5. Begränsningar i antal publicerade annonser

Annonsören betalar avgift till Bytbil baserat på antalet annonser som Annonsören får ha publicerade samtidigt på bytbil.com.

Om Annonsören väsentligen överskrider det högsta antalet samtidiga annonser som är tillåtet enligt annonsörens abonnemang, eller Annonsören har överskridit det högsta tillåtna antalet samtidiga annonser under två (2) månader i följd, har Bytbil rätt att ensidigt justera Annonsörens abonnemang och under kommande avtalstid debitera Annonsören för ett abonnemang som tillåter ett högre antal samtidiga annonser.

Annonsören kan ändra sitt abonnemang genom att kontakta Bytbil.

6. Avgifter och betalningsvillkor

Samtliga Bytbils priser anges i svenska kronor exklusive moms.

Bytbil fakturerar Annonsören månadsvis i förskott. Betalning av Bytbils fakturor ska i regel erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. För ny kund gäller att den första fakturan ska betalas inom 10 dagar från fakturadatum.

Bytbil förbehåller sig rätten att kräva att betalning är Bytbil tillhanda innan publicering.
Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Bytbil rätt att:
 (i) erhålla dröjsmålsränta enligt lag; (ii) debitera påminnelseavgift; samt
(iii) helt eller delvis avbryta publicering av Annonsörens annonser.

7. Avtalstid och uppsägning

Annonsörens avtal med Bytbil löper tills vidare med en (1) kalendermånads uppsägningstid.

8. Ansvarsfriskrivning

Driften av bytbil.com kan komma att störas av faktorer utanför Bytbils kontroll och Bytbil garanterar inte att bytbil.com är fri från fel eller avbrott i tillgängligheten. Bytbil kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas vid användning av bytbil.com och dess innehåll. Bytbil ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på bytbil.com varierar från tid till annan. Bytbil bär inte något ansvar för sådan variation. 

9. Ändringar i dessa villkor och av bytbil.com

Bytbil kan komma att göra förändringar eller tillägg i dessa villkor. Dessa kommer då att publiceras på webbplatsen bytbil.com. De ändrade villkoren blir gällande för nya Annonsörer från och med det datum då de publiceras på webbplatsen. Redan existerande Annonsörer blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-­‐post eller genom publicering på webbplatsen.

Bytbil förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av bytbil.com och att i samband med sådan ändring anpassa annonsers format etc. till den nya utformningen av tjänsten.

10. Överlåtelse

Annonsören  äger  inte  rätt  att  utan  Bytbils  skriftliga  samtycke  helt  eller  delvis  överlåta  och/eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Bytbil. Bytbil har rätt att helt eller devis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Annonsören till annat bolag i samma koncern som Schibsted ASA.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper. Tvist angående tillämpningen av dessa villkor ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2017­‐03­‐01.